T: +31 (0) 6 5264 9393     M: info@byce.nl
  • nl
  • en

Privacy verklaring

Byce, gevestigd aan de van Gheselhof 22, 3701 DT, Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.byce.nl, van Gheselhof 22, 3701 DT, Zeist, info@byce.nl

B. Hermelink is de Functionaris Gegevensbescherming van Byce. Hij is te bereiken via info@byce.nl

Byce verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hiermee geeft u Byce uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken bij het vervullen van een vacature of het vinden van een passende interim opdracht voor u. Byce zal nimmer persoonsgegevens aan derden verstrekken zonder instemming van betreffende personen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– De persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een Curriculum Vitae te zenden, een profiel op deze website aan te maken, of anderszins, zowel in correspondentie en telefonisch.

Byce verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit in het kader van onze dienstverlening past

– Uw gegevens ter beschikking te stellen van opdrachtgevers ten behoeve van het vervullen van een vacature danwel interim opdracht;

Byce bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Byce verstrekt uw persoonsgegevens aan derden ten behoeve van de invulling van vaste- of interim posities. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Byce deelt daarnaast uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichtingen.

Byce onderschrijft en volgt de gedragscodes en de voorwaarden zoals opgesteld door de RIM, de Raad voor Interim Management en Summum.nu, de overkoepelende organisatie voor Werving, Search en Selectiebureaus.

Byce gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Byce en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@byce.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Byce wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Byce neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@byce.nl.

 

 

 

Back to Top